آموزش های ویدئویی EasyMCU

EasyMCU چیست؟

EasyMCU روشی است زائیده ی الکترونیک و کامپیوتر به منظور ایجاد قدرت تصمیم گیری برای یک برد یا دستگاه الکترونیکی والبته به ساده ترین شکل ممکن و بسیار انعطاف پذیر. در نگاه اول برنامه نویسی و طراحی مدار امری بسیار تخصصی و دسترسی ناپذیر برای عموم افراد نمود می کند و حقیقتا در جزئیات طراحی، این موضوع صحت دارد. پس EasyMCU وارد صحنه می شود و جریان را به نفع عموم تغییر می دهد! Continue reading