مراجع

کلید واژه ها، سینتکس ها، متودها و توابع مورد نیاز به تفکیک دسته بندی شده اند.

ساختار

 • main()
ساختارهای کنترلی
 • if
 • if…else
 • for
 • switch case
 • while
 • do… while
 • break
 • continue
 • return
 • goto
سینتکس های بیشتر
 • ; (سمیکالن)
 • {} (آکولاد)
 • // (توضیح یک خطی)
 • /* */ (توضیح چند خطی)
 • #define
 • #include
عملگرهای محاسباتی
 • = (عملگر انتصاب)
 • + (جمع)
 • – (تفاضل)
 • * (ضرب)
 • / (تقسیم)
 • % (باقیمانده)
عملگرهای مقایسه ای
 • == (برابر است با؟)
 • != (برابر نیست با؟)
 • < (کمتر از؟)
 • > (بیشتر از؟)
 • <= (کمتر یا برابر است؟)
 • >= (بیشتر یا برابر است؟)
عملگرهای بولی
 • && (و)
 • || (یا)
 • ! (not)
عملگرهای دسترسی اشاره گر
 • * عملگر تغییر مرجع اشاره
 • & عملگر مرجع
عملگرهای بیتی
 • & (“و” بیتی )
 • | (“یا” بیتی)
 • ^ (بیتی”xor”)
 • ~ (بیتی”not”)
 • << (شیفت به چپ)
 • >> (شیفت به راست)
عملگرهای ترکیبی
 • ++ (یک واحد افزایش)
 • – – (یک واحد کاهش)
 • += (جمع ترکیبی)
 • -= (تفاضل ترکیبی)
 • *= (ضرب ترکیبی)
 • /= (تقسیم ترکیبی)
 • %= (باقیمانده ترکیبی)
 • &= (“و” بیتی ترکیبی)
 • |= (“یا” بیتی ترکیبی)

متغییرها

ثابت ها
 • HIGH | LOW
 • INPUT | OUTPUT
 • INPUT_PULLUP
 • LED_BUILTIN
 • true | false
 • integer constants
 • floating point
 • constants
نوع داده
 • void
 • boolean
 • char
 • unsigned char
 • byte
 • int
 • unsigned int
 • word
 • long
 • unsigned long
 • short
 • float
 • double
 • string – char array
 • String – object
 • array
تبدیل
 • CHAR()
 • BYTE()
 • INT()
 • WORD()
 • LONG()
 • FLOAT()
متغییرهای دامنه و توصیفی
 • variable scope
 • static
 • volatile
 • const
توابع مفید
 • sizeof()

توابع

ورودی/خروجی دیجیتال
 • io.x
 • mode()
 • read()
 • set()
 • reset()
 • portWrite()
 • portRead()
مبدل آنالوگ به دیجیتال
 • adc.x
 • read()
مبدل دیجیتال به آنالوگ
 • dac.x
 • write()
 • stop()
مدولاسیون عرض پالس
 • pwm.x
 • init()
 • ch()
 • apply()
 • set()
تایمر
 • timer.x
 • millis()
 • micros()
 • deltaTmillis()
 • deltaTmicros()
تاخیر
 • delay.x
 • s()
 • ms()
 • us()
ریاضی
 • min()
 • max()
 • abs()
 • constrain()
 • map()
 • pow()
 • sqrt()
مثلثات
 • sin()
 • cos()
 • tan()
عدد تصادفی
 • randomSeed()
 • random()
بیت ها و بایت ها
 • lowByte()
 • highByte()
 • bitRead()
 • bitWrite()
 • bitSet()
 • bitClear()
 • bit()
ارتباطات
 • Serial
 • Stream

توابع آرداینو قابل استفاده

ورودی/خروجی دیجیتال
 • pinMode()
 • digitalWrite()
 • digitalRead()
مبدل آنالوگ به دیجیتال
 • analogRead()
 • analogWrite() – PWM
ورودی خروجی پیشرفته
 • tone()
 • noTone()
 • shiftOut()
 • shiftIn()
 • pulseIn()
زمان
 • millis()
 • micros()
 • Delay()
 • delayMicroseconds()

دنبال مورد بیشتری می گردید؟

مشاهده آموزش ها

مشاهده آموزش های ویدئویی

شروع سریع

اصلاحات، پیشنهادات، اطلاعات و اسناد جدید باید در انجمن مطرح شود.